Liên hệ

Quy chế hoạt động

Posted on: April 5th, 2017 by admin

QUY CH GIAO DCH

Bn Quy Chế này bao gm các điu khon s dng được son tho da trên các văn bn pháp lut có liên quan, và chính thc được áp dng cho Ban Qun lý Maylamkemhaiau.com và thành viên đăng ký s dng, tham gia các chương trình khuyến mãi được t chc thc hin trên Maylamkemhaiau.com t ngày ký.

Khi truy cp vào website Maylamkemhaiau.com để tham kho hoc mua sm, mc định bn đã đồng ý tuân th và chp thun b ràng buc bi Quy chế qun lý hot động ca Maylamkemhaiau.com. NU BN KHÔNG ĐỒNG Ý VI CÁC ĐIU KHON THA THUN NÀY, vui lòng không TRUY CP TRANG WEB VÀ KHÔNG S DNG BT C DCH V CUNG CP THÔNG QUA TRANG WEB Maylamkemhaiau.com.

Vui lòng xem k các điu khon s dng, quy định và hp tác vi chúng tôi để xây dng Maylamkemhaiau.com ngày càng thân thin và phc v tt nhng yêu cu ca chính bn. Ngoài ra, nếu có bt c câu hi nào v nhng tha thun dưới đây, bn vui lòng email cho chúng tôi qua địa ch admin@Maylamkemhaiau.com.

Điu 1: NGUYÊN TC HOT ĐỘNG

1.1. Maylamkemhaiau.com chuyên cung cp các dch v trc tuyến để thc hin các chương trình khuyến mãi và dch v tiếp th theo y quyn, và đồng ý ca thương nhân nht định; là nơi giao thương gia thương nhân có nhu cu khuyến mãi và khách hàng tim năng ca sn phm, dch v ca thương nhân thc hin khuyến mãi.

1.2. Thành viên tham gia giao dch trên Maylamkemhaiau.com là cá nhân có nhu cu mua, s dng các hàng hóa, dch v được khuyến mãi trên Maylamkemhaiau.com, Thành viên phi đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban qun lý Maylamkemhaiau.com chính thc công nhn và được phép s dng dch v do Maylamkemhaiau.com.

Thành viên s dng trang web này phi đồng ý rng:

1.2.1. Bn là mt cá nhân.

1.2.2. Có đầy đủ năng lc hành vi dân s.

1.2.3. Vic bn truy cp trang web này ti mi thi đim, địa đim bn phi thc hin đầy đủ các điu khon trong Quy chế này.

1.2.4. Bn phi bo v mt khu ca bn và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khon ca bn, bn hiu và đồng ý rng bn s chu trách nhim c v vic tài khon ca bn được s dng bi bt c ai mà bn cho phép truy cp vào nó.

1.2.5. Các thông tin mà bn cung cp cho Ban qun lý Maylamkemhaiau.com là thông tin cá nhân ca bn, các thông tin đó là chính xác, đầy đủđúng s tht.

1.2.6. Các hàng hóa, dch v bn mua trên Maylamkemhaiau.com ch s dng cho nhu cu cá nhân ca bn, hoc làm quà tng cho mt cá nhân khác.

1.3. Tt c các ni dung trong bn Quy chế này phi tuân th theo h thng pháp lut hin hành ca Vit Nam. Thành viên khi tham gia vào Maylamkemhaiau.com phi t tìm hiu trách nhim pháp lý ca mình đối vi lut pháp hin hành ca Vit Nam và cam kết thc hin đúng nhng ni dung trong Quy chế ca Maylamkemhaiau.com.

Điu 2: QUY TRÌNH GIAO DCH

2.1. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com t chc thc hin và gii thiu các chương trình khuyến mãi ca các thương nhân khác có nhu cu khuyến mi các sn phm, hàng hóa, dch v do thương nhân đó đang trc tiếp kinh doanh đến các thành viên ca Maylamkemhaiau.com vi giá hp dn, các phương thc thanh toán linh hot, Thành viên có th tham kho và la chn mua, s dng các sn phm, dch v khuyến mãi ca nhiu thương nhân khác nhau được t chc thc hin trên Maylamkemhaiau.com, nếu xét thy phù hp vi nhu cu cá nhân, thành viên nhn “Mua” để thc hin các th tc giao dch để Mua và thanh toán.

2.2. Ban qun tr Maylamkemhaiau.com h tr dch v giao hàng hóa cho các thành viên đăng ký mua, và thu h tin cho các thương nhân đã bán hàng hóa cho các thành viên.

2.3. Để h tr cho các thành viên khi thanh toán, Ban qun lý Maylamkemhaiau.com đưa ra các phương thc thanh toán linh hot, Thành viên có th tham kho và la chn áp dng nếu phù hp:

2.3.1. Thanh toán tr trước online bng th ATM ni địa (Vietcombank, Viettinbank, Đông Á…) th thanh toán quc tế (Visa, Master card) theo trình t sau:
– Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
– Bước 2: Khách hàng thc hin thanh toán.
– Bước 3: Ban qun lý sàn kim tra và chuyn hàng.
– Bước 4: Khách hàng kim tra và nhn hàng.

2.3.2. Thanh toán tr sau (thanh toán và nhn hàng ti nơi thành viên yêu cu hoc ti văn phòng Maylamkemhaiau.com):
– Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
– Bước 2: Khách hàng xác thc đơn hàng (đin thoi, tin nhn, email).
– Bước 3: Ban qun lý xác nhn thông tin khách hàng.
– Bước 4: Ban qun lý Maylamkemhaiau.com chuyn hàng.
– Bước 5: Khách hàng nhn hàng và thanh toán.

Điu 3: ĐẢM BO AN TOÀN GIAO DCH

3.1. Ban qun lý đã s dng các dch v để bo v thông tin và vic thanh toán ca thành viên. Để đảm bo các giao dch được tiến hành thành công, hn chế ti đa ri ro có th phát sinh, yêu cu các thành viên tham gia Maylamkemhaiau.com lưu ý và tuân th các ni dung cam kết vi khách hàng như sau:

3.1.1. Bo v là vic h tr cho thành viên, h thng ca Maylamkemhaiau.com được thiết kế để thành viên có th không đặt hàng cho đến khi thành viên an toàn thoát khi chế độ đặt hàng;

3.1.2. Ngay sau khi thành viên nhp vào “Mua ngay” trình duyt ca thành viên s được chuyn sang chế độ an toàn. D liu liên quan đến đặt hàng ca thành viên, thông tin cá nhân ca thành viên và chi tiết thanh toán s đi qua tt c các máy ch ca Maylamkemhaiau.com vi hình thc mã hóa. Ngay sau khi thành viên đặt hàng thành công, thành viên nên thoát khi tài khon cá nhân trên website.

3.1.2. Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết v vic thanh toán vi bt k ai bng email hoc hình thc liên lc khác, Maylamkemhaiau.com không chu trách nhim v nhng thit hi hay ri ro thành viên có th gánh chu trong vic trao đổi thông tin ca thành viên qua Internet hoc email.

Điu 4: BO V QUYN LI THÀNH VIÊN

4.1. Nhm bo v quyn li thành viên, Ban qun lý Maylamkemhaiau.com cung cp cho thành viên nhng thông tin quan trng cn biết trước khi tham gia giao dch mua hàng hóa và dch v được khuyến mãi trên Maylamkemhaiau.com, đảm bo thành viên mua hàng hóa được an toàn.

4.2. Thành viên nên xem xét k các thông tin liên quan đến các thông tin khuyến mãi được công b trên Maylamkemhaiau.com v: giá, thương hiu, các dch v h tr, c th: điu kin s dng, địa ch, phương thc giao hàng, phương thc thanh toán, s tài khon ngân hàng và các thông tin có liên quan… mà Ban qun lý Maylamkemhaiau.com đã yêu cu các thương nhân thc hin khuyến mãi phi cung cp đầy đủ, k c các thông tin có liên quan đến thương nhân thc hin khuyến mãi như: tên doanh nghip, đin thoi liên lc, địa ch tr s chính, địa đim kinh doanh, nickname Yahoo, nick Skype để thành viên trc tiếp liên lc và thc hin các giao dch mua sn phm, dch v được khuyến mãi. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com không chu trách nhim v cht lượng hàng hóa, dch v ca thương nhân khuyến mãi trên Maylamkemhaiau.com.

4.3. Thành viên (người mua) có quyn gi khiếu ni và yêu cu bi thường đến thương nhân (người bán) trong trường hp hàng hóa, dch v do thương nhân đó cung cp không đảm bo như các thông tin đã công b v cht lượng, thông s k thut, thi hn bo hành…

4.4. Thành viên (người mua) có th gi khiếu ni trc tiếp đến thương nhân (người bán), hoc gi đến b phn h tr khách hàng ca Maylamkemhaiau.com. Khi nhn được khiếu ni ca thành viên, b phn h tr khách hàng ca Maylamkemhaiau.com s chuyn ngay khiếu ni đó đến thương nhân bng các phương thc nhanh nht.

4.5. Thành viên (người tiêu dùng) có th phn ánh ý kiến ca mình liên quan đến sn phm, dch v khuyến mãi đã mua đến Ban qun lý Maylamkemhaiau.com, và Ban qun lý Maylamkemhaiau.com s có phn hi đối vi các ý kiến ca thành viên.

4.6. Maylamkemhaiau.com s thc hin các n lc gii quyết hp lý vi các khiếu ni ca thành viên v vic truy cp hoc s dng dch v ca Maylamkemhaiau.com (nếu có). Nếu các n lc này tht bi, thành viên đồng ý rng bt k khiếu ni hay tranh chp ca thành viên có th có vi Maylamkemhaiau.com s được gii quyết theo đúng qui định ca pháp lut Vit Nam hin hành. Tng giá tr bi thường ca Maylamkemhaiau.com trong trường hp này s không vượt quá s tin mà Maylamkemhaiau.com thu được t thành viên trong khiếu ni liên quan.

4.7. Mi thông tin giao dch được bo mt và không được chuyn giao cho bên th 3 nào khác, tr trường hp buc phi cung cp khi Cơ quan pháp lut yêu cu.

Điu 5: QUN LÝ THÔNG TIN XU

5.1. Thành viên s t chu trách nhim v bo mt và lưu gi mi hot động s dng dch v dưới tên đăng ký, mt khu ca mình.

5.2. Thành viên có trách nhim thông báo kp thi cho Maylamkemhaiau.com khi phát hin nhng hành vi s dng trái phép, lm dng, vi phm bo mt, lưu gi tên đăng ký và mt khu ca bên th ba để có bin pháp gii quyết phù hp.

5.3. Thành viên không s dng dch v ca Maylamkemhaiau.com vào nhng mc đích bt hp pháp, không hp lý, la đảo, đe do, thăm dò thông tin bt hp pháp, phá hoi, to ra và phát tán virus gây hư hi ti h thng, cu hình, truyn ti thông tin ca Maylamkemhaiau.com hay s dng dch v ca mình vào mc đích đầu cơ, lũng đon th trường to nhng đơn đặt hàng gi, k c phc v cho vic phán đoán nhu cu th trường. Trong trường hp vi phm thì thành viên phi chu trách nhim v các hành vi ca mình trước pháp lut.

5.4. Thành viên không được thay đổi, chnh sa, gán ghép, copy, truyn bá, phân phi, cung cp và to nhng công c tương t ca dch v do Maylamkemhaiau.com cung cp cho mt bên th ba nếu không được s đồng ý ca Maylamkemhaiau.com trong bn Quy chế này.

5.5. Thành viên không được hành động gây mt uy tín ca Maylamkemhaiau.com dưới mi hình thc như gây mt đoàn kết gia các thành viên bng cách s dng tên đăng ký th hai, thông qua mt bên th ba hoc tuyên truyn, ph biến nhng thông tin không có li cho uy tín ca Maylamkemhaiau.com.

Điu 6: GII HN TRÁCH NHIM TRONG TRƯỜNG HP PHÁT SINH LI K THUT TRÊN Maylamkemhaiau.com

6.1. Khi thc hin các giao dch trên Maylamkemhaiau.com, bt buc các thành viên phi thc hin đúng theo các quy trình hướng dn.

6.2. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com cam kết cung cp cht lượng dch v tt nht cho các thành viên tham gia giao dch. Trường hp phát sinh li k thut, li phn mm hoc các li khách quan khác dn đến Thành viên không th tham gia giao dch được thì các Thành viên thông báo cho Ban qun lý Maylamkemhaiau.com quan địa ch email: haiau@haiau.com.

6.3. Tuy nhiên, Ban qun lý Maylamkemhaiau.com s không chu trách nhim gii quyết trong trường hp thông báo ca các Thành viên không đến được Ban qun lý, phát sinh t li k thut, li đường truyn, phn mm hoc các li khác không do Ban qun lý gây ra.

Điu 7: QUYN VÀ TRÁCH NHIM BAN QUN LÝ Maylamkemhaiau.com

7.1. Quyn ca Ban qun lý Maylamkemhaiau.com

7.1.1. Maylamkemhaiau.com s t chc thc hin qung cáo các chương trình khuyến mãi ca các thương nhân vi mc giá ưu đãi đến các thành viên đăng ký tham gia sau khi đã hoàn thành các th tc đăng ký kê khai trc tuyến các thông tin cá nhân có liên quan và các điu kin bt buc mà Maylamkemhaiau.com nêu ra.

7.1.2. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com s cung cp dch v giao hàng hoc phiếu min phí (hoc có phí) đến các thành viên mua s dng sn phm, thu h tin bán hàng hóa, dch v khuyến mãi theo s đồng ý ca thương nhân thc hin khuyến mãi trên Maylamkemhaiau.com. Các chính sách này s được công b trên Maylamkemhaiau.com.

7.1.3. Trong trường hp có cơ s để chng minh thành viên cung cp thông tin cho Maylamkemhaiau.com không chính xác, sai lch, không đầy đủ hoc vi phm pháp lut hay thun phong m tc Vit Nam thì Ban qun lý Maylamkemhaiau.com có quyn t chi, tm ngng hoc chm dt quyn s dng dch v ca thành viên.

7.1.4. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com có th chm dt quyn thành viên và quyn s dng mt hoc tt c các dch v ca thành viên và s thông báo cho thành viên trong thi hn ít nht là mt (01) tháng trong trường hp thành viên vi phm các Quy chế ca Maylamkemhaiau.com hoc có nhng hành vi nh hưởng đến hot động kinh doanh trên Maylamkemhaiau.com.

7.1.5. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com có th chm dt ngay quyn s dng dch v và quyn thành viên ca thành viên nếu Maylamkemhaiau.com phát hin thành viên đã phá sn, b kết án hoc đang trong thi gian th án, trong trường hp thành viên tiếp tc hot động có th gây cho Maylamkemhaiau.com trách nhim pháp lý, có nhng hot động la đảo, gi mo, gây ri lon th trường, gây mt đoàn kết đối vi các thành viên khác ca Maylamkemhaiau.com, hot động vi phm pháp lut hin hành ca Vit Nam. Trong trường hp chm dt quyn thành viên và quyn s dng dch v thì tt c các chng nhn, các quyn ca thành viên được cp s mc nhiên hết giá tr và b chm dt.

7.1.6.Maylamkemhaiau.com gi bn quyn s dng dch v và các ni dung trên Maylamkemhaiau.com theo lut bn quyn quc tế và các quy dnh pháp lut v bo h s hu trí tu ti Vit Nam; tt c các biu tượng, ni dung theo các ngôn ng khác nhau đều thuc quyn s hu ca Maylamkemhaiau.com. Nghiêm cm mi hành vi sao chép, s dng và ph biến bt hp pháp các quyn s hu trên.

7.2. Trách nhim ca Ban qun lý Maylamkemhaiau.com

7.2.1. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com chu trách nhim xây dng Maylamkemhaiau.com bao gm mt s công vic chính như: nghiên cu, thiết kế, mua sm các thiết b phn cng và phn mm, kết ni Internet, xây dng chính sách phc v cho hot động Maylamkemhaiau.com trong điu kin và phm vi cho phép.

7.2.2. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com s tiến hành trin khai và hp tác vi các đối tác trong vic xây dng h thng các dch v, các công c tin ích phc v cho vic giao dch ca các thành viên tham gia và người s dng trên Maylamkemhaiau.com.

7.2.3. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com chu trách nhim định hướng, xây dng, b sung h thng các kiến thc, thông tin v: nghip v ngoi thương, thương mãi đin t, h thng văn bn pháp lut thương mãi trong nước và quc tế, th trường nước ngoài, cũng như các tin tc có liên quan đến hot động ca Maylamkemhaiau.com

7.2.4. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com s tiến hành các hot động xúc tiến, qung bá Maylamkemhaiau.com ra th trường nước ngoài trong phm vi và điu kin cho phép, góp phn m rng, kết ni đáp ng các nhu cu tìm kiếm bn hàng và phát trin th trường nước ngoài ca các thành viên tham gia Maylamkemhaiau.com.

7.2.5. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com s c gng đến mc cao nht trong phm vi và điu kin có th để duy trì hot động bình thường ca Maylamkemhaiau.com và khc phc các s c như: s c k thut v máy móc, li phn mm, h thng đường truyn Internet, nhân s, các biến động xã hi, thiên tai, mt đin, các quyết định ca cơ quan nhà nước hay mt t chc liên quan th ba. Tuy nhiên nếu nhng s c trên xy ra nm ngoài kh năng kim soát, là nhng trường hp bt kh kháng mà gây thit hi cho thành viên thì Maylamkemhaiau.com không phi chu trách nhim liên đới.

7.2.6. Ban qun tr Maylamkemhaiau.com s tư vn cho các thành viên thc hin quá trình mua sn phm dch v khuyến mãi qua Maylamkemhaiau.com đặc bit là vic áp dng chc năng thanh toán trc tuyến.

Điu 8: QUYN VÀ NGHĨA V CA THÀNH VIÊN

8.1. Quyn ca thành viên

8.1.1. Thành viên s được nhân viên ca Maylamkemhaiau.com h tr trong các hình thc giao dch và s dng các dch v tin ích trên Maylamkemhaiau.com

8.1.2. Thành viên s được hưởng các chính sách ưu đãi do Maylamkemhaiau.com hay các đối tác th ba cung cp trên Maylamkemhaiau.com. Các chính sách ưu đãi này s được đăng ti trc tiếp trên Maylamkemhaiau.com hoc được gi trc tiếp đến các thành viên.

8.1.3. Thành viên có quyn đóng góp ý kiến cho Maylamkemhaiau.com trong quá trình hot động. Các kiến ngh được gi trc tiếp bng thư, fax hoc email đến cho Maylamkemhaiau.com.

8.2. Nghĩa v ca thành viên

8.2.1. Cung cp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký là thành viên như: H và tên, địa ch liên lc, email, s chng minh nhân dân, đin thoi, s tài khon, s th thanh toán…, và chu trách nhim v tính pháp lý ca nhng thông tin trên. Ban qun lý Maylamkemhaiau.com không chu trách nhim cũng như không gii quyết mi khiếu ni có liên quan đến quyn li ca thành viên đó nếu xét thy tt c thông tin cá nhân ca thành viên đó cung cp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8.2.2. Thành viên tuyt đối không s dng bt k chương trình, công c hay hình thc nào khác để can thip vào h thng hay làm thay đổi cu trúc d liu. Nghiêm cm vic phát tán, truyn bá hay c vũ cho bt k hot động nào nhm can thip, phá hoi hay xâm ca h thng website. Mi vi phm s b x lý theo Quy chế và quy định ca pháp lut.

8.2.3. Thành viên s t chu trách nhim v bo mt và lưu gi và mi hot động s dng dch v dưới tên đăng ký, mt khu ca mình. Thành viên có trách nhim thông báo kp thi cho Maylamkemhaiau.com v nhng hành vi s dng trái phép, lm dng, vi phm bo mt, lưu gi tên đăng ký và mt khu ca mình để hai bên cùng hp tác x lý.

8.2.4. Thành viên cam kết nhng thông tin cung cp cho Maylamkemhaiau.com và nhng thông tin đang ti lên Maylamkemhaiau.com là chính xác và hoàn chnh (đặc bit thông tin có liên quan đến cá nhân ca thành viên). Thành viên đồng ý gi và thay đổi các thông tin trên Maylamkemhaiau.com là cp nht, chính xác và hoàn chnh.

8.2.5. Thành viên cam kết, đồng ý không s dng dch v ca Maylamkemhaiau.com vào nhng mc đích bt hp pháp, không hp lý, la đảo, đe do, thăm dò thông tin bt hp pháp, phá hoi, to ra và phát tán virus gây hư hi ti h thng, cu hình, truyn ti thông tin ca Maylamkemhaiau.com hay s dng dch v ca mình vào mc đích phá hoi, to nhng đơn đặt hàng gi, k c phc v cho vic phán đoán nhu cu th trường. Trong trường hp vi phm thì thành viên phi chu trách nhim v các hành vi ca mình trước pháp lut.

8.2.6. Thành viên cam kết không được thay đổi, chnh sa, gán ghép, copy, truyn bá, phân phi, cung cp và to nhng công c tương t ca dch v do Maylamkemhaiau.com cung cp cho mt bên th ba nếu không được s đồng ý ca Maylamkemhaiau.com trong bn Quy chế này.

8.2.7. Thành viên không được hành động gây mt uy tín ca Maylamkemhaiau.com dưới mi hình thc như gây mt đoàn kết gia các thành viên bng cách s dng tên đăng ký th hai, thông qua mt bên th ba hoc tuyên truyn, ph biến nhng thông tin không có li cho uy tín ca Maylamkemhaiau.com.

Điu 9: ÁP DNG, ĐIU CHNH, B SUNG

Quy chế ca Maylamkemhaiau.com chính thc có hiu lc áp dng k t ngày ký quyết định kèm theo quy chế này. Maylamkemhaiau.com có quyn điu chnh, b sung các điu khon trong Quy chế này bng cách thông báo lên Maylamkemhaiau.com cho các thành viên biết. Quy chế sa đổi có hiu lc k t ngày ký sa đổi Quy chế có hiu lc. Vic thành viên tiếp tc s dng dch v sau khi Quy chế sa đổi được công b và thc thi đồng nghĩa vi vic h đã chp nhn Quy chế sa đổi này.Hotline 24/7